Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 -定义
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de消费tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consumption en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 -杠杆飞行
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - geschilen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 -定义
在deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Aanvullende overeenkomst:消费产品,dienstenverwerft的数字,dienstenverwerft的数字,dienstendoor de ondernemer worden geleverd的数字,enenderde partij op的基础,van afspraak tussen die derde endernemer;
2.别登克提德:用自己的方式去消费,用自己的方式去做,用自己的方式去做;
3.消费:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4.Dag: kalenderdag;
5.Digitale inhoud:在Digitale vorm geproduceerd engeleverd worden中,gegeevens die;
6.Duurovereenkomst: even overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/ digitale inhoud gedurende een bepalalde periode;
7.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e- de ondernemer在staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk是gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging的gebruik gedurende een periodie是afgestemd op het doel waarvoor de informatie是bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consumption om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9.Ondernemer:自然的,自然的,自然的,自然的;
10.在外面,在外面:在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面,在外面。
11.模型配方师:在Bijlage I van deze voorwaarden opgenome欧洲模型配方师。bijlagage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de消费ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12.技术上的交流:中间的,可以用文字表达的,可以用文字表达的,可以用文字表达的,可以用文字表达的,可以用文字表达的。

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
ios版老版本appSidestone Press V.O.F.(规约naam, eventueel aangevuld遇见handelsnaam);
莱顿,Pompoenweg 9, 2312 DK;
电话号码:071-7370131 (09.00-17.00uur)
KvK-nummer: 28114891
Btw-identificatienummer: NL817696866B01

E-mailadres:

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van to路过op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op stand tussen ondernemer en consumption。
2.Voordat de overeenkomst op afstand word gesloten, word de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consumption beschikbaar gesteld。Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk是,zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn在te zien en dat zij op verzoek van de conment zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden。
3.在外面的世界里,在外面的世界里,在外面的世界里,在外面的世界里,在外面的世界里,在外面的世界里,在外面的世界里,在外面的世界里,在外面的世界里,在外面的世界里。Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk是,zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden lang elektronische weg kan worden kennisgenomen en zij op verzoek van de conment lang elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden。
4.Voor het geeval dat naast deze algemene voorwaarden tevens特定产品- dienstenvoorwaarden van toepassing zijn,是geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die Voor hem het meest gunstig的tweede en derde lid van overeenkomstige toepede en kan de消费zich。

Artikel 4 - Het aanbod
1.印第安人甚至是beperkte geldigheidsduur的重量下voorwaarden geschiedt, word dit nadrukkelijk在het aanbod vermeld。
2.这是一种很好的方法,它是一种很好的方法。这是voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door De consumption mogelijk te maken。在世界范围内,在世界范围内,在世界范围内,在世界范围内。Kennelijke vergissingen的Kennelijke fouten在het aanbod binden de ondernemer niet。
3.鹿群的信息,那消费大厅是世界上最美丽的地方,是世界上最美丽的地方。

Artikel 5 - De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepalalde in lid 4, tot stand op et moment van aanvarding door De consumption van het aanbod en het voldoen aan De daarbij gestelde voorwaarden。
2.印第安人的消费,是用电子的,是用电子的,是用电子的,是用电子的,是用电子的。Zolang de ontvangst van deze aanvardding niet door de ondernemer被发现,kan de consumption de overeenkomst onbden。
3.印度电子技术的过渡阶段,技术的过渡阶段和组织阶段的过渡阶段电子技术的过渡阶段和数据的过渡阶段。印度的消费电子的消费kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen在acht nemen。
4.De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op De hoogte stellen De消耗量aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor甚至verantwoord aangaan van De overeenkomst op afstand。Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan,是aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden的aanvraag te weigeren的hij gerechtigd geemotiveerd甚至最好的。
5.De ondernemer zal uiterlijk bij杠杆van het product, De dienst的数字在消费De volgende信息,schriftelijk的op zodanige wijze dat deze门消费甚至到egankelijke manier kan worden opgeslagen op甚至duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. het bezoekadres van de vestiving van de ondernemer waar de conment meets klachten terecht kan;
B. de voorwararden waaronder en de wijze waarop de消费van heet herroepingsrect gebruik kan maken,但weleen duidelike熔化inzake heet uitgesloten zijn van heet herroepingsrect;
C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
D. de prijs遇见inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;Voor zover货车正经过de kosten货车aflevering;En de wijze van betaling, uitvoering van de overeenkomst op afstand的aflevering;
E. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer Dan één jaar of van onbepalalde duur is;
F.独立消费,即使她的体重,其模型配方为她的体重。
6.在geeval van een duurtransactition中,是指在热风的盖子上进行的杠杆操作。

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1.消费kan een overeenkomst met berekking tot De aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden。De ondernemer mag De consumption vragen naar De red den van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn red den(en) verplichten。
2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op De dag nadat De consumption, of een vooraf door De consumption aangewezen derde, die niet De vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
A. als de consumption in eenzelfde bestelling meerdere productheeftbesteld: de dag waarop de consumption, of eenzewezen derde, het latatste product heeftontvangen。De ondernemer mag, mits hij De消费hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,即使是bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren。
B. alvering van product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de消耗量,of eangewezen derde, de laatste onderdeel heeft ontvangen;
C.杠杆车的生产周期:消耗周期,门的下摆长度,产品的重量。

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3.De消耗量kan dienstenovereenkomst enovereenkomst voor杠杆van digitale inhoud die niet op een materiële drager是geleverd gedurende minimaal 14日zonder opgave van redenen onbden。De ondernemer mag De consumption vragen naar De red den van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn red den(en) verplichten。
4.De in lid 3 genemde bedenktijd gaat op De dag die volgt op het sluiten van De overeenkomst。

Verlengde bedenktijd voor product, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5.在模型公式中,voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af waahalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd。
6.印度的ondernemer de het voorgaande lid bedoelde informatiaan de consumption heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consumption die informatiheeft ontvangen。

Artikel 7 - Verplichtingen van de消费tijdens de bedenktijd
1.Tijdens de bedenktijd zal de consumption zorgvuldig omgaan met het product en de verpackking。在de mate die nodig的gebruiken的Hij zal het product slechts uitpakken是om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen。它是一种消费产品,它是一种消费产品,它是一种消费产品。
2.消耗量是alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg是van een manier van omgaan遇到了lid 1中的het product die verder gaat dan toegestaan。
3.消耗是指,消耗是指,消耗是指,消耗是指,消耗是指,消耗是指,消耗是指,消耗是指,消耗是指,消耗是指。

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consumption en kosten daarvan
1.Als de消费gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn门middel van het模型公式公式voor herroeping的op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer。
2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de消费het product terug, overhandigt hij dit aan(甚至gemachtigde van) de ondernemer。Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product self af te halen。在麋鹿的消费重德terugzendtermijn在acht genome als hij het产品terugzendt voordat De bedenktijd是verstreken。
3.De消费zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en遵照De door De ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies。
4.这是一个充满激情的地方,一个充满激情的地方,一个充满激情的地方。
5.德消费德拉特德雷克特雷克斯科斯滕van het terugzenden van het产品。Als de ondernemer不行heeft gemeld dat de consument deze这些酩悦dragen Als de ondernemer aangeeft de这些zelf te dragen, hoeft de consument de这些voor terugzending不行te dragen。
6.在bepaalde hoevelheid aanvangt tijjdens de bedenktijd,是在bepaalde hoevelheid的一个bebeperkt体积中,是在bepaalde hoevelheid中,是在bepaalde hoevelheid的一个tijjdens de bedenktijd中,是在消耗herroept的一个eerst uitdrukkelijk,是在nagekomen op het van herroeping中,vergeleken遇到de volledige nakoming van de ververintenis。
7.De levering van的水和气的消耗量,die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in even beperkt volume of hoevelheid, tot levering van stadsverwarming, indian:
A. de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoding bij herroeping of het model formula er voor herroeping niet heeft verstrekt,的;
B. de消耗niet uitdrukkelijk从de aanvang van de uitvoering van de dienst杠杆车气,水,电的stadswarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht。
8.dedeeltelijke杠杆van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,印度:
A. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
B. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn tostemming;的
C. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consumption te b遗迹。
9.在那里的消费,在那里的消费,在那里的消费,在那里的消费。

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.Als de ondernemer de melding van herroeping door de consumption op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld甚至ontvangstbevestiing。
2.De ondernemer vergoedt alle betalingen van De consumption,包括eventuele leveringskosten door De ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14日volgend op dag waarop De consumption hem De herroeping meldt。Tenzij de ondernemer aanbiedt et product zefaf te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hiet product heavy ontt de cont teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt。
3.De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel De consumption heeft gebruikt, tenzij De consumption insteteen andere method。De terugbetaling是kosteloos voor De consumption。
4.消耗的重量,重量,重量,重量,重量,重量,重量,重量,重量,重量,重量,重量,重量,重量,重量。

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
在纳瓦尔根德的南部地区生产的产品,在南部地区生产的产品,在北部地区生产的产品,在北部地区生产的产品,在北部地区生产的产品,在北部地区生产的产品,在北部地区生产的产品,在北部地区生产的产品,
1.diensten waarvan de prijs gebonden的产品是aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer genen heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.外面的面纱是敞开的。Onder open veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/ diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de消费die perononlik aanwezig te zijn op de veiling, Onder leding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht是de producten, digitale inhoud en/ diensten af te nemen;
3.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consumption;在
B.消费量的重量,那hij zijn herroepingsrecht verlizdra de ondernemer de overeenkomst volledig的重量,uitgevoerd;
4.Pakketreizen als bedoeld在artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5.Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie,在de overeenkomst een bepalalde datum of periode van uitvoering是voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6.Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepalalde datum of period van uitvoering daarvan is voorzien;
7.产品规格,产品规格,产品规格,产品规格,产品规格,产品规格,产品规格,产品规格;
8.product ten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzeegeling na levering是verbroken;
10.product ten die na杠杆门hunaard onherroepelijk vermengd zijn遇见andere产品;
11.酗酒的waarvan de prijs是overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan platatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk是van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invedheeft;
12.Verzegelde音频,视频opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levvering是verbroken;
13.克兰顿,杂志的先驱,遇见了乌伊松德林·范·阿博内门滕·希耶罗普;
14.De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consumption;在
B.最真实的消费量。

Artikel 11 - De prijs
1.在比利时塔利坦省的Gedurende de heet aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de angeboden producten en/ diensten niet verhoogd, behouden prijswijzigingen als geevolg van veranderingen。
2.在diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer genen inved op heeft,遇到了variabele prijzen aanbieden。Deze gebondenheid aan schommelingen en heet feit that eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld。
3.比帕林根的雷杰林根。
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na tostandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heefen:
贝林根的A. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen;的
B. de消费de bevoegheid heeft de overeenkomst op te zeggen遇见ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat。
5.顺便说一句,包括diensten genemde prijzen zijn的产品。

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1.在上面的产品目录下,在上面的产品目录下,在上面的产品目录下,在上面的产品目录下,在上面的产品目录下,在上面的产品目录下,在上面的产品目录下,在上面的产品目录下,在上面的产品目录下,在上面的产品目录下。印度国家在这方面的产品是正常的产品。
2.甚至门de ondernemer, diens toeverancier, fabrikant的进口verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de消费op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer是tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst。
3.Onder extra garantie wordt verstaan iedere verintenis van de ondernemer, diens toeverancier,进口产品warin deze aan de消费bepalalde rechten vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht在geeval hij是tekortgeschoten在de nakoming van zijn deel van de overeenkomst。

Artikel 13 -杠杆飞行
1.De ondernemer zal De grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij De uitvoering van bestellingen van producten en bij De beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten。
2.Als platats van levering geldt het adres de consumption aan de undernemer kenbaar heeft gemaakt。
3.遇见inachtneming van hetgeen hierover在artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen遇见bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen。Indien de bezorging vertraging ondervindt, of Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de消费hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplatst heeft bericht。在这段旅程中,消耗的重量在这段旅程中,消耗的重量。
4.这是一种符合标准的方法。
5.这句话的意思是:“这句话的意思是:‘这句话的意思是:‘这句话的意思是:‘这句话的意思是:‘这句话的意思是:‘这句话的意思是:‘这句话的意思是:‘这句话的意思是:

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1.De消费kan een overeenkomst die voor onbepalalde tijd是aangegaan en die strekt tot geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)的diensten, te allen tijde opzeggen遇见inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand。
2.De消费kan een overeenkomst die voor bepalalde tijd是aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)的diensten, te allen tijdetegen het einde van De bepalalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand。
3.De consumption kan De in De vorige leden genemde overeenkomsten:
- te Allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepalald tijdstip in een bepalde period;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij门下摆zijn aangegaan;
- altijd opzeggen遇见dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen。
Verlenging:
4.是diensten的aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), magniet stilzwijgend worden verlengd的vernieuwd voor Een bepalalde duur。
5.在afwijking van het vorige lid magen overeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenkomst die voeenenenkoming kan opzegen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand。
6.即使是在外面,也就是在外面,也就是在外面,也就是在外面,也就是在外面,也就是在外面,也就是在外面,也就是在外面。De opzegtermijn是在geeval的10个hoogste drianden De overeenkomst street tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag, nieuws- en weekbladen en tijdschriten。
7.即使overeenkomst遇到beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen tijdschriften(证明- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode。
Duur:
8.在这里,在这里,在这里,在这里,在这里,在这里,在这里,在这里,在这里,在这里,在这里,在这里,在这里,在这里,在这里。

Artikel 15 - Betaling
1.Voor zover niet anders是在aanvullende voorwaarden的overeenkomst, dienen de door de消费verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst。在geeval van van overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vant deze termijn aan op de dag nadat de consumption de veve遗迹van de overeenkomst heeft ontvangen。
2.生产和消费的比例在生产和消费中占50%。Wanneer vooruitbetaling是bedongen, kan de consumption geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft platatsevonden。
3.在verstrekte的vermelde betaalgegevens verwijld aan De ondernemer te melden。
4.inden de consumption niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet,是deze, nadat hij door de ondernemer是gewezen op de te late betaling endernemer de consumption een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn,在雷克宁特布伦根的一个小房间里的一个小房间里的一个小房间。Deze incassokosten bedragen maximaal:比openstaande bedragen多15% tot€2.500,=;10%的daaropvolgende€2500,= zh 5%的de volgende€5000,=满足最低€40,=。十倍的消耗,十倍的消耗,十倍的比例。

Artikel 16 - Klachtenregeling
1.De ondernemer beschikt overeen voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt De klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure。
2.这是我的工作,我的工作,我的工作,我的工作,我的工作。
3.14日,日耳曼,日耳曼,日耳曼,日耳曼,日耳曼,日耳曼。这句话的意思是:“即使是klacht,即使是voorzienbaar langere, verwerkingstijd vraagt, word door de ondernemer binnen de termijn van 14日,geantword met,即使是bericht van ontvangst,即使是指示wanneer de消费,即使是uitvoerig antword kan verwachten。”
4.4 .在越轨损失中越轨损失的减少。Na deze termijn ontstaat en geschil dat vatbaar是voor de geschilenregeling。
Artikel 17 - geschilen
1.在荷兰,通行是荷兰通行的一种交通方式。

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de消费zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zoddanige wijze deze门de消费op egankelijke manier kunnen worden opgeslagen op duurzame gegeevensdrager。